Informacja o ZSEiE


Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że tak oznaczonego produktu nie można wyrzucać wraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie zobowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi
gospodarowania odpadami. Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych przyczynia się do zmniejszenia ilość odpadów przekazanych na składowiska lub do
spalarni oraz ograniczenia ich potencjalnego negatywnego wpływu nazdrowie ludzi i środowisko.